کلبه

به کلبه ما فقرا یه شب تو ازسرلطف و صفا.

قدم بزن صفا بکن فراموشی بپا بکن، کلبه ما صفا داره این دل ما وفا داره. 

آخه عزیزم چی میشه یه شب هزار شب نمیشه.

نه فقط راه بزرگان جلائی داره، کلبه ما فقرا هم صفائی داره.  

اگه دستم خالی جونم و فداتون می کنم.

فرش نباشه چشمام و فرش زیر پاتون می کنم. 

یک شب ازسرلطف مهمان دلم شو درانجمن عشق شمع محفلم شو.   

اگه ماه شبم بشی چی میشه، یه شب هزار شب نمیشه.

درکلبه ما رونق اگرنیست صفا هست، آنجا که صفا هست درآن نورخدا هست.

            تقدیم به تمام کسانی که ازکلبه من دیدن می کنن 

 

    

/ 0 نظر / 12 بازدید