زجر

                  تو اگر می دا نستی چه زجری دارد                            خنجر از دست عزیزان خوردن

                      از من خسته نمی پرسیدی                                      آه ای مرد چرا تنهایی

بعد ماهها انتظار صدای زنگ مخصوص شماره موبایل بهترین کسم به صدا در اومد .

رفتم وگوشیم و ورداشتم خودش بود دنیا سریع عوض میشه اما نمی تونستم باور کنم آدمام اینقدر سریع عوض میشن!

قابل فهم نیست نه این بهناز نیست.......!

/ 0 نظر / 11 بازدید