دنیا

 

 

دنیای این روزهای من هم قد تن پوشم شده

                                                اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

دنیای این روزهای من در گیر تنهائی شده

                                               تنها مدارا می کنم دنیا عجب جائی شده

هر شب تو رویای خودم عاقوشت و تن می کنم

                                              آیندهء این خونه رو با شمع روشن می کنم

در حسرت فردای تو تقویمم و پر می کنم

                                             هر روز این تنهائی رو فردا تصورمی کنم

                  

                   هفت سنگ این روزهای من حتی شبم تاریک نیست

                   اینجا به جوزء دوری تو چیزی به من نزدیک نیست

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
هستی

______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%____% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%__%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%_%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%__سلام___%% ________%%____آپم_____%%% _______%%_____________%%% ______%%______زود بيا_____%% _____%%_______منتظرم_____%% _____%%__________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%