بیاموز

وقتی راه رفتن را آموختی ، دویدن را بیاموز و دویدن را که آموختی ، پرواز را

راه رفتن بیاموز، زیرا راه هائی که می روی جزِئی از تو می شود و سرزمین هائی که

می پیمائی بر مساحت تو اضافه می کند.
------------ --------- -
دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی ، دیر
------------ --------- --
 پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی ، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا

آسمان گسترده شوی.
------------ --------- --
من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت
------------ ---------
بادها از رفتن به من چیزی نگفتند ، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند.
------------ --------- -
پلنگان ، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند.
------------ --------- --------
پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند ، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به

فراموشی سپرده بودند.
------------ --------- --------
اما سنگی که درد سکون را کشیده بود ، رفتن را می شناخت

کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود ، دویدن را می فهمید و

 درختی که پاهایش در گل بود ، از پرواز بسیار می دانست.
------------ --------- ---
آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت.
------------ --------- ------
وقتی داری در دریای زندگی سفر میکنی از طوفان ها و امواج نترس

بگذار تا از تو بگذرند ، تو فقط به سفرت ادامه بده و استقامت داشته باش ،

همیشه به خاطر داشته باش دریای آرام ناخدای با تجربه و ماهرنمی سازد.
------------ --------- -------
جایی در قلب هر انسان وجود دارد که در آن افکار تبدیل به آرزو میشوند و آرزوها به

اهداف بدل می گردند.
------------ --------- --------- -----
جائی که در آن هر غیر ممکنی ، ممکن می شود تنها اگر به هدف هایمان ایمان داشته

باشیم.
------------ --------- -------
چند چیز هست که برای یک زندگی شاد و موفق به آن نیاز داریم

اعتقادات ، اهداف و آرزوها ،عشق ، خانواده و دوستان.
------------ --------- --------- --
و از همه مهم تر اعتماد به نفس،

خودت را باور داشته باش.

/ 1 نظر / 13 بازدید
هستی

[قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [گل][قلب] [قلب][گل] • ¤ ☼ ★★★ • ¤ ☼ [قلب][گل][قلب] •