صحبت با حدا

I dreamed I had an interview with God در رویا دیدم که دارم با خدا حرف میزنم

 God asked                                                       
خدا از من پرسید

?So you would like to interview me
مایلی از من چیزی بپرسی؟

I said If you have the time
من گفتم، اگر وقت داشته باشید

God smiled    
                                                     با لبخندی گفت

My time is eternity
وقت من ابدی است

?What questions do you have in mind for me
چه پرسشی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی؟

I asked
پرسیدم

?What surprises you most about human kind
چه چیزی در رفتار انسان ها هست که شما را شگفت زده می کند؟

God answered
خدا پاسخ داد

That they get bored with childhood
آدم ها از بودن در دوران کودکی خسته می شوند

They rush to grow up and then
عجله دارند زودتر بزرگ شوند، و سپس

long to be children again
حسرت دوران کودکی را می خورند

That they lose their health to make money
اینکه سلامتی خود را صرف کسب ثروت می کنند

And then                                                       
و سپس

Lose their money to restore their health
ثروتشان را دوباره خرج بازگشت سلامتیشان می کنند

That by thinking anxiously about the future
چنان با هیجان و نگرانی به آینده فکر می کنند

They forget the present
که از زمان حال غافل می شوند

Such that they live in neither the present
آنچنان که دیگر نه در حال زندگی می کنند

And not the future
و نه در آینده

That they live as if they will never die
اینکه چنان زندگی می کنند که گوئی هیچوقت نخواهند مرد

And die as if they had never lived                    و آنچنان می میرند که گویی هرگز زندگی نکرده اند

Gods hand took mine
خداوند دستهای مرا در دست گرفت

And we were silent for a while
و ما برای لحظاتی سکوت کردیم

Then I asked
سپس من پرسیدم

As the creator of people
به عنوان خالق انسانها

?What are some of lifes lessons you want
them to learn می خواهید آنها چه درسهائی از زندگی را یاد بگیرند؟

God replied with a smile
خداوند با لبخند پاسخ داد

To learn they can not make any one love them
یاد بگیرند که نمیتوانند دیگران را مجبور کنند                که دوستشان داشته باشند

But they can do is let themselves be loved
اما می توانند طوری رفتار کنند که محبوب دیگران شوند

To learn that it is not good to compare
themselves to others یاد بگیرند که خود را با دیگران مقایسه نکنند

To learn that a rich person is not one who has
the most یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارائی بیشتری دارد

But is one who needs the least
بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد

To learn to forgive by practicing forgiveness
یاد بگیرند دیگران را ببخشند با عادت کردن به بخشندگی

To learn that it only takes a few seconds to
open profound wounds in those they love یاد بگیرند تنها چند ثانیه طول می کشد تا زخمی  در قلب کسی که دوستش دارید ایجاد کنید

But it can take many years to heal them
ولی سال ها طول می کشد تا آن جراحت را التیام بخشید

To learn that there are people who love them
dearly یاد بگیرند کسانی هستند که آن ها را از صمیم قلب دوست دارند

But simply have not yet learned how to
express or show their feelings ولی نمیدانند چگونه احساسشان را ابراز کنند

To learn that two people can look at the same
thing  یاد بگیرند و بدانند دو نفر می توانند به یک موضوع واحد نگاه کنند

But see it differently
ولی برداشت آن ها متفاوت باشد

To learn that it is not always enough that they
be forgiven by others یاد بگیرند که همیشه کافی نیست همدیگر را ببخشند

But they must also forgive themselves
بلکه انسان ها باید قادر به بخشش و عفو خود نیز باشند

Thank you for your time I said
سپس من از خدا تشکر کردم و گفتم

?Is there anything else you would like your
children to know آیا چیز دیگری هم وجود دارد که دوست داشته باشید تا آنها بدانند؟

God smiled and said
خداوند لبخندی زد و پاسخ داد
  Just know that I am here alwayz                 فقط اینکه بدانند من اینجا با آنها هستم همیشه

/ 7 نظر / 6 بازدید
رامش

سلام مسعود جان آپم اگه دوست داشتی بیا!

آناهیتا

سلام قشنگ بود و راستی گاهی یک زخم اینقدر کاری میشه که اگه آدم سالها هم تلاش کنه نمیتونه برای اون مرحمی بسازه هر چند که سر زخم بسته شده باشه............[گل] دوست دارم دوست خوبم مثل همیشه زیاد............[گل]

هستی

زمین عریان عریان است به لبها ذکر قرآن است زمان شور و ایمان است گمانم حج اکبر در بیابان است فرارسیدن ماه محرم تسلیت و تعزیت باد[گل]

me

میشه آپ کنید؟!؟!؟!؟!

هادی دشتی

[گل][گل][گل][گل] زیبا بود مسعود جون دمت گرم...