قطره های اشک دوست

امروز مثل روزهای قبل رفتم سر تمرین آواز.

نشسته بودم گوشه ای از سالن تمرین داشتم تنهائی جدا از بچه ها

سمفونی شماره ٩ بتهوون رو تمرین می کردم.

تو اوج کار بودم دیدم استادم رفت تو راه پله ها و داشت با یکی صحبت می کرد.

صدای گریه هم می اومد اما نمی دونستم صدای کیه.

پشتم و کردم به راه پله ها و تمرینم و ادامه دادم.

یهو دیدم بهترین دوستم که از پارسال تو یه گروه کار می کردیم با استاد اومد بالا.

لبش خونی بود صورتشم پور از اشک یه نگاهی به من کرد و از کنارم رد شد.

استاد بردش تو اتاق بقل سالن ٢ دقیقه ای اونجا بود اومد بیرون.

به من گفت : مسعود صندلی و ببر تو تا زهرا بشین خودتم حواست بهش باشه.

در و باز کردم رفتم تو اینجا بود که عصاب و روانم بهم ریخت .

سلام کردم و صندلی و گذاشتم زهرا آروم نشست فقط صدای نفسش و می شنیدم.

پرسیدم چیزی شده ؟ یهو ترکید و اشکاش مثل بارون از چشماش ریخت پائین.

دستم و گذاشتم رو شونه هاش گفتم : زهرا جان چی شده؟.

گفت : داشتم می اومدم بابام زدتم پارتهای آوازمم پاره کرد.

گفتم چرا ؟ گفت : مامانم صدام کرد هدفون تو گوشم بود نفهمیدم.

داشتم تمرین می کردم بابام اومد تو اتاق ورقهام و پاره کرد و زد تو گوشم.

سراینکه چرا جواب مامانم وندادم همین جورتعریف میکرد و حی گریه می کرد.

بدترین لحظه لحظه ای بود که تو چشمام نگاه کرد و گریه کنان بهم گفت.

تو خونه خودمم آرامش ندارم توی نگاهش یه دنیا حرف بود.

از ظهر تا حالا اون صحنه جلو چشمام.

یه جور با زبون بی زبونی درخواست کمک می کرد.

اما من چی کار می تونستم بکنم جزِء اینکه با حرفهام و بازی کلمات آرومش کنم.

تنها یه حرف زدم که یه جورائی آرومش کرد.

گفتم : زهرا جان گذشته ها گذشته آیندم معلوم نیست چون ممکن فردائی در کار

نباشه پس حالا رو بچسب از این لحظه هائی که کنار همیم لذت ببر.

گفتم : توکه میدونی بری خونه بازم جنگو دعواس پس این ۴ساعت که با بچه هائی

بگو بخند تا وقتی رفتی خونه غصه نخوری اون ۴ ساعت وچرا شاد نبودی.

خونه رفتی اگه بابات فحش داد فک کن داری آهنگ رپ ام می نم گوش میدی.

وقتی این و گفتم یه خنده شیرین رو صورتش نقش بست.

هر چند نمیشه تلخی اتفاق صبحش و با این حرفها از بین برد. 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
مریم

سلام دوست خوبم . خوشحالم می کنی اگه به وبم بیای و نظرتو راجع به موضوع مطرح شده بدی بازم ممنونم[گل]

شاداب

[گریه] باورم نمیشه مسعود